Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm bảo vệ thông tin liên quan đến các tổ chức và cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên trang web Gamebaidoithuong.online

Mục đích thu thập thông tin:

Chính sách bảo mật mô tả quy trình Game Bài Đổi Thưởng thu thập, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức và cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên Game Bài Đổi Thưởng (khách hàng). Việc truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Game Bài Đổi Thưởng được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, bao gồm cả các phiên bản sửa đổi và bổ sung. Các sửa đổi và bổ sung của chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày thông báo trên Game Bài Đổi Thưởng.